آیا می دانستید1 ؟

آیا می دانستید ؟

یکی‌ از تیزترین گوش های درندگان متعلق به روباه است، این حیوان میتواند صدای تیک تاک یک ساعت مچی را از ۴۰ متری بشنود.