ارجاع کم شنوایان

ارجاع کم شنوایان
باارجاع حتی یک دوست کم شنوا به مراکز تخصصی شنوایی و سمعک او را در داشتن زندگی بهتر یاری کرده اید