تعداد کم شنوایان

از هر شش نفر یک نفر به کم شنوایی مبتلا است