توانبخشی تعادل

یک شنوایی شناس با تشریح نقش سیستم شنوایی در تعادل انسان گفت: مشکلات تعادلی ناشی از سیستم شنوایی را می‌توان با خدمات توانبخشی شنوایی مرتفع کرد.
تعادل انسان به طور کل با 4 بخش مرتبط است که این اعضا شامل بینایی، حس عمقی، شنوایی و مخچه هستند که وظیفه مخچه مدیریت این سه بخش است.

وی تصریح کرد: زمانی که فردی تعادل مناسب دارد یعنی این 4 عضو در کنار یکدیگر به خوبی فعالیت می‌کنند اما زمانی که تعادل از دست رفت باید در این 4 عضو علت و سبب را جستجو کرد.

چنانچه بینایی فرد از دست برود تعادل وی نیز به هم می‌خورد بنابراین باید با اقدامات توانبخشی تعادل از دست رفته را به وی بازگرداند.

چنانچه حس عمقی دچار مشکل شده باشد و فرد نتواند اعضای خود را با چشم بسته تشخیص دهد از نظر تعادلی دچار مشکل است چرا که افراد عادی می‌توانند حتی زمانی که چشمان خود را بسته‌اند انگشت شصت پای راست خود را تشخیص دهند یا حتی مکان کلیه‌ها در بدن خود را تصور کنند.

بخش سوم حوزه تعادلی سیستم تعادلی شنوایی است که در گوش نیز اعضایی وجود دارد که وضعیت سر و قرار گرفتن آن بر روی بدن را مشخص می‌کند و در حقیقت دو گوش در دو طرف سر مانند دو تراز بنایی عمل می‌کنند که به ما می‌گویند سر در چه وضعیتی است و بدن در چه وضعیتی قرار دارد.

این شنوایی شناس گفت:‌ اگر در بخش تعادلی شنوایی دچار مشکل شویم فرد دچار اختلال می‌شود و نمی‌تواند حفظ تعادل کند در نتیجه در مرحله اول دچار گیجی و منگی و سپس دچار سر گیجه می‌شود.

وی افزود: چنانچه این سرگیجه با دارو درمان نشود با مانورهای توانبخشی قابل درمان است که توسط شنوایی شناس انجام می‌شود و می‌تواند فرد را به حالت عادی بازگرداند.
همان طور که یک بندباز با انجام تمرینات تعادلی به سطحی از توانمندی دست پیدا می‌کند که بر روی یک بند تعادل خود را حفظ می‌کند فردی که دچار اختلال تعادلی شده است نیز می‌تواند با انجام تمریناتی به شرایط عادی باز گردد.