کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما

🔴عنوان مقاله: کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما

سال انتشار مقاله ۲۰۱۶
download

کلستئاتومای گوش میانی بیماری مخربی است که با گسترش در گوش میانی باعث فرسایش ساختارهای گوش میانی می شود. کلستئاتوما معمولا گفته می شود که کم شنوایی انتقالی می دهد. هنوز ارتباط بین کم شنوایی حسی و کلستئاتوما به درستی شناخته نشده است. شاید فرسایش کپسول اوتیک باعث کم شنوایی حسی در این افراد می شود.

در این مقاله ۱۱۵ نفر مبتلا به کلستئاتومای یک گوشی مورد بررسی قرار گرفتند. این ۱۱۵ نفر گوش مقابل سالم داشتند. مشخص شد که این افراد آستانه های BC متفاوتی در گوشهایشان داشتند، بطوریکه گوش مبتلا به کلستئاتوما آستانه های BC بدتری در همه فرکانس ها نسبت به گوش سالم داشت. و همچنین ABG در گوش مبتلا به کلستئاتوما بزرگتر بود.
متن مقاله
Sensorineural Hearing Loss in Cholesteatoma

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *