سایت های مرتبط و مراکز طرف قرار داد :

 • سایت دکتر خسرو گورابی مدیر مرکز تخصصی شنوایی ،سمعک وتعادل ایرلایف 
  به آدرس :

           www.khosro.goorabi.ir 

 • انجمن شنوایی شناسان ایران
  به آدرس:
  www.aaoiran.ir
 • سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلای ایران
  به آدرس :
  https://irimc.org
 • خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران
  به آدرس :
  https://workerhouse.ir/network/detaies_services.aspx#2831
 • بیمارستان قوق تخصصی مدائن 

          به آدرس :

         https://madaenhospital.ir