سمعک مخصوص

سمعک مخصوص
سمعک مخصوصی وجود ندارد که انتقاد ها را فیلتر وتعریف ها از ما را تقویت کند