غربالگری شنوایی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان

download
کاهش شنوایی در نوزادان رایج ترین نقص مادرزاد ی قابل کشف در دوران نوزادی است ( مراکز کنترل و مداخله بیماری ۲۰۰۳ ). شناسایی پیامدهای رشدی کشف نشده، کم شنوایی مادرزاد و پیشرفتهای تکنولوژی که غربالگری کاهش شنوایی را ممکن و مقرون به صرفه ساخته، انگیزه توسعه تلاشها به منظور غربالگری کاهش شنوایی همه نوزادان را فراهم نموده است .

پایان نامه ذیل و اسلاید های همراه حاوی مطالب مفیدی در این ارتباط است

متن پایان نامه غربالگری شنوایی

اسلاید غربالگری شنوایی