مردان کم شنوا

مردان کم شنوا
شمار مردانی که از کم شنوایی رنج می برند دو برابر زنان است