وزوز از مشکلات جهان صنعتی

وزوز از مشکلات جهان صنعتی است
هم اکنون ۵۰ میلیون نفر از مردم دنیا از وزوز گوش خود رنج می برند