کم شنوایی و صدا های اطراف ما

کم شنوایی و صدا های اطراف ما
radio-salamat

سوم خرداد ماه در برنامه فراسو رادیو سلامت دعوت شدم و در مورد صداهای زندگی ماشینی اطراف ما و کم شنوایی ناشی از آن در خدمت شنوندگان محترم آن رادیو بودم