کاشت حلزون

معیار های کاندیداتوری کاشت حلزون

امروزه، با افزایش کارایی و اثربخشی پروتزهاي کاشت حلزون، تا حد
زیادي معیارهاي کاندیداتوري تغییر نموده است.
یکی از عواملی که بیشترین تاثیر را در تغییر معیارهاي کاندیداتوري داشته
است، افزایش قابل ملاحظه امتیاز بازشناسی گفتار (در مجموعه
باز) در بیماران دریافت کننده کاشت حلزون می باشد.
در ارزیابی هاي بالینی ابتدایی، تنها بیمارانی که بهره اي از سمعک
نمی بردند (امتیاز صفر در آزمون هاي بازشناسی جمله در مجموعه باز)، به
عنوان کاندیداي کاشت حلزون در نظر گرفته می شدند

برای ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید
Cochlear Implant.Dr.Talebi