معاهده جهانی حقوق ارتباط (پروژه بین المللی ارتقای آگاهی از اختلالات ارتباطی)

انجمن علمی شنوایی شناسی ایران به معاهده جهانی حقوق ارتباط (پروژه بین المللی ارتقای آگاهی از اختلالات ارتباطی) پیوست موانع ارتباطی موجب آسیب به توانایی های فرد در امور ذیل می گردد: ارتباط و تعامل با دیگران؛ درک؛ یادگیری، گسترش و کاربرد دانش؛ دستیابی و حفظ سلامت جسمی و روانی مناسب؛ مشارکت مناسب و مطمئن …
ادامه ی نوشته معاهده جهانی حقوق ارتباط (پروژه بین المللی ارتقای آگاهی از اختلالات ارتباطی)