معاهده جهانی حقوق ارتباط (پروژه بین المللی ارتقای آگاهی از اختلالات ارتباطی)

images
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران به معاهده جهانی حقوق ارتباط (پروژه بین المللی ارتقای آگاهی از اختلالات ارتباطی) پیوست

موانع ارتباطی موجب آسیب به توانایی های فرد در امور ذیل می گردد:

ارتباط و تعامل با دیگران؛
درک؛
یادگیری، گسترش و کاربرد دانش؛
دستیابی و حفظ سلامت جسمی و روانی مناسب؛
مشارکت مناسب و مطمئن در فعالیت های شغلی و/یا تفریحی هدفمند؛
دسترسی ضعیف به دستگاه قضایی و دیگر خدمات اجتماعی.
ادامه خواندن “معاهده جهانی حقوق ارتباط (پروژه بین المللی ارتقای آگاهی از اختلالات ارتباطی)”