نتایج انتخابات انجمن شنوایی شناسان ایران

انتخابات انجمن شنوایی شناسان ایران در تاریخ هفتم آذر نود وهشت برگزار گردید و آقایان ۱- دکتر خسرو گورابی ۲-ناصر یزدی ۳-کامران بهمنی ۴-سیاوش ناهید گل تپه۵-پژمان اردبیلی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقایان حسین کریمی و محمدآقایی به عنوان بازرسین انجمن انتخاب گردیدند

از حسن ظن همکاران شنوایی شناس به اینجانب سپاسگزارم

دکتر خسرو گورابی

آذر ماه نود وهشت