کتاب صوتی با من سخن بگو

سری هفت جلدی کتاب با من سخن بگو نگارش دکتر خسرو گورابی شنوایی شناس و عضو هئت علمی دانشکاه علوم پزشکی ایران و عضو هئیت مدیره انجمن های علمی و صنفی شنوایی شناسی ایران وویرایش منیژه جعفر منش و نقاشی مریم پور سلطان و انتشارات موسسه شهد است اخیرا این مجموعه توسط خانم معصومه حق …
ادامه ی نوشته کتاب صوتی با من سخن بگو