بیانیه های پنجمین سمینار چالش های حرفه ای و علمی و علمی شنوایی شناسی ایران

شرکت کنندگان در  پنجمین سمینار چالش های حرفه ای و علمی و علمی شنوایی شناسی ایران بیانیه های ذیل را منتشر کردند

بسمهتعالی
همکاران محترم شنوایی شناس
ضمن تشکر مجدد از همکاران محترمی که از راه های دور و نزدیک احساس مسولیت کرده و در سمینار چالش ها حضور به هم رسانیدند
جهت تنویر افکار همکاران ذکر چند نکته ضروری است
۱- از کلیه همکاران خصوصا اعضای هییت مدیره محترم انجمن علمی و حتی کلیه اعضای هییت مدیره شعب استانی دعوت کتبی به عمل آمد اما بعضی با دلایل خود که حتما محترم است ترجیح دادند از دور نظاره گر باشند
۲- آنچه به عنوان سخنرانی آزاد در بیانات سخنرانان محترم در هرموردی بیان شده موضع انجمن شنوایی شناسان ایران نیست و همچنانکه در سمینار بارها بیان شده مواضع شخصی سخنرانان است
۳- از آنجاییکه تعریف شناسنامه استاندارد خدمات در کلیه مقاطع تحصیلی مبتنی بر سرفصل دروس بنا به اذعان اساتید حاضر در سمینار از ضروریات حضور در سیستم جامع سلامت کشور است و برای هر پیگیری قانونی در نظام درمانی وجود آن الزامی است و تعریف تعرفه ها به معنی تعریف شناسنامه استاندارد خدمات نیست که متاسفانه ده سال از دیگر رشته ها در این مورد عقب هستیم وتاکید و اصرار براین مورد که این از وظایف برد و سیستم دانشگاهی و انجمن علمی است به معنی تبعیض و یا تفکیک خدمات برای هر مقطع نیست و شنوایی شناس همان شنوایی شناس است چه کارشناس باشد چه کارشناس ارشد چه دکتری
همچنانکه شعار این سمینار من شنوایی شناس هستم وشنوایی شناسی رادوست دارم بود و به این هم افتخار می کنیم
۴- برای برون رفت از مشکلات جاری هریک از حضار راه حل هایی ارایه کرده اند از جمله تاسیس اتحادیه ، این نظرات باید با دقت کارشناسی شده و پیوست حقوقی داشته باشد و سپس در مجمع عمومی به رای همکاران اجرا شود و هرگز برای برداشتن ابرو چشم خودمان را در نخواهیم آورد
۵- انجمن شنوایی شناسان همچنانکه اجازه نمی دهد به حدود ومرز های فعالیت قانونی خود تعرض شود به وظایف دیگر نهادهای قانونی شنوایی شناسی تعرض نکرده و تمام قد مدافع فعالیت آنان بوده ودر صدد بازیابی توان از دست رفته آنان برای هم افزایی در شنوایی شناسی کشور است ودر این راه از هیچ کوششی فرو گذار نخواهدکرد
۶- انجمن شنوایی شناسان با اعلام تقویم سالیانه جلسات هییت مدیره آماده حضور کلیه همکاران و استماع نظرات ارزشمند آنان است لطفا نمایندگان خود را از نظرات خود محروم نفرمایید
۷- جهت آگاهی بیشتر همکاران اساسنامه انجمن شنوایی شناسان ایران منتشر می گردد واعضای هییت مدیره موظف به اجرای بدون کم وکاست همه مواد آن است
روابط عمومی انجمن شنوایی شناسان ایران

موضوع شکایت انجمن شنوایی شناسان ایران و انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

موضوع شکایت انجمن شنوایی شناسان ایران و انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

موضوع شکایت انجمن شنوایی شناسان ایران و انجمن علمی شنوایی شناسی ایران / احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۴٩٧
٣١ دفتر نظارت و /۶/ ١٢٢١۴ ١٣٩٣ / (آقای دکتر خسرو گورابی و خانم دکتر زھرا جعفری) به خواسته ابطال نامه ھای شماره ۴٠٢
٢٣ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مراتب ذیل به استحضار می رسد: /۶/ ١۶٢٣ د ١٣٩٣ / اعتباربخشی امور درمان و ۵٠۵
١ شاکیان برابر مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده اند که دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان این وزارتخانه در نامه شماره
٢٣ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، نصب و /۶/ ١۶٢٣ د ١٣٩٣ / ٣١ با استناد به نامه شماره ۵٠۵ /۶/ ١٢٢١۴ ١٣٩٣ /۴٠٢
استفاده از تجھیزات شنوایی سنجی را در مطب متخصصین گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن و طب کار بلامانع اعلام نموده
است. شاکیان ھمچنین مدعی گردیده اند برابر مفاد آیین نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی، صرفاً دارندگان مدرک و پروانه
شنوایی شناسی مجاز به ارائه خدمات ارزیابی شنوایی می باشند، لذا مفاد نامه مذکور برخلاف آیین نامه صادر گردیده و بر این اساس
متقاضی ابطال آن می باشند.

متن حکم دیوان عدالت اداری
www.rrk.ir_Laws_PrintLaw