لطفا از گوش پاکن استفاده نکنید

لطفا از گوش پاکن استفاده نکنید همیشه مراجعین از ما می پرسند چرا شما استفاده از گوش پاک کن را غیر بهداشتی می دانید و تاکید می کنید از این وسیله استفاده نکنیم لطفا فیلم را ببینید جواب را خواهید دید .