زمان خدمات

مرکز تخصصی شنوایی  ایرلایف

شنبه تعطیل 

یکشنبه از ساعت ۳ الی ۸ عصر 

دوشنبه از ساعت ۳ الی ۸ عصر

سه شنبه از ساعت ۳ الی ۸ عصر

چهار شنبه از ساعت ۳ الی ۸ عصر

پنج شنبه از ساعت۹  صبح الی ۶ عصر

صمنا  منشی مرکز نیز از ساعت ۹ صبح نیزآماده  ارائه وقت می باشد تلفن تماس ۶۶۴۶۱۸۱۹