چگونه از گوش خود در برابر سر و صدا حفاظت کنیم:

چگونه از گوش خود در برابر سر و صدا حفاظت کنیم: ۱-قرار گیری در معرض سر و صدا را به حداقل رسانید. در کنسرت ها، تالارهای سخنرانی و یا میهمانی ها کنار بلندگوها نشینید. چنانچه موسیقی دان میباشید، همیشه از حفاظ گوش استفاده کنید.