کم شنوای درمان نشده

کم شنوای درمان نشده موجب کم شنوایی دایمی می شود

اسباب بازی و کم شنوایی کودکان

تولید کنندگان اسباب بازی تحت فشار ویژه ای از مقرارت تولید قرار دارند که آنها را موظف به رعایت مقررات تولید اسباب بازی با صدا ی کمتر از حد آسیب رساندن به شنوایی کودکان می کند. واقعیت این است که از سال ۲۰۰۹ قوانین ساخت اسباب بازی توسط American Society of Testing and Materials (ASTM) …
ادامه ی نوشته اسباب بازی و کم شنوایی کودکان