نتایج انتخابات انجمن شنوایی شناسان ایران

از حسن ظن همکاران شنوایی شناس به اینجانب سپاسگزارم دکتر خسرو گورابی آذر ماه نود وهشت