شما فقط یک جفت گوش دارید

سلسله مباحثی پیرامون شنویی،سمعک وتعادل (۷) آگاه باشید که شما فقط یک جفت گوش دارید وجایگزینی وجود ندارد. اگر  اگر شغل یا سرگرمی پرسروصدایی دارید ،از محافظ های گوش استفاده کنید.زیرا بسیاری از کم شنوایی ها بدلیل اینکه در معرض صدای غیر مجاز قرار می گیریم بوجود می آیند و گاهی تا آخر عمر ما …
ادامه ی نوشته شما فقط یک جفت گوش دارید

مشکلات شایع حلزون

سلسله مطالبی پیرامون کم شنوایی، سمعک وتعادل(۶) کم شنوایی مرتبط با سن(پیر گوشی) :با افزایش سن بخش های بدن شروع به فرسایش می کنندبرخی نیاز به استفاده از عینک ،یا دندان مصنوعی،عصا،یا سمعک پیدا می کنند.کم شنوایی مرتبط با سن ،می تواند با افزایش سن ،بدتر شود. بیماری منییر: افراد دارای بیماری منییر،کم شنوایی موقتی …
ادامه ی نوشته مشکلات شایع حلزون