مشکلات رایج پرده گوش:

۹<strong><strong>سلسله مطالبی پیرامون کم شنوایی و سمعک)۴( </strong></strong> پارگی (سوراخ شدن پرده گوش):پارگی عمدتاً ناشی از عفونت گوش میانی است ولی می تواند در اثر فرو بردن یک شئ  تیز (مانند گوش پاک کن ) ،تغییر ناگهانی در فشار (مانند شیرجه)، صدای بسیار بلند (مانند انفجار)، یا تروما (مانند ضربه به سر) یا سیلی نیز …
ادامه ی نوشته مشکلات رایج پرده گوش: