آنچه والدین کودکان کم شنوا باید بدانند ۱

آنچه والدین نوزادان وکودکان کم شنوا باید بدانند ۱ بامن حرف بزنید: ازهمان روزی که متوجه شدید من کم می شنوم ناامید نشویدمن بیشتر ازافرادشنوابه سخن گفتن شمامحتاجم بامن سخن بگوییدوازاین کارخسته نشوید بامن صحبت کنیدتامن هم حرفی برای گفتن داشته باشم . بامن طبیعی حرف بزنید : درابتداوقتی بامن صحبت می کنیدکافی است آرام …
ادامه ی نوشته آنچه والدین کودکان کم شنوا باید بدانند ۱